[X] Strona FlagaRP wykorzystuje pliki cookies!
Strona FlagaRP wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Loading...

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NETADVISOR.PL

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Netadvisor.pl Mikołaj Kamieński, z siedzibą w Złotnikach, ul. Muchomorowa 29 (zwana dalej Organizatorem ) danych osobowych Uczestników Konkursu Flaga Rzeczypospolitej Polskiej w obiektywie. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Uczestników są dla Netadvisor.pl jednymi z najwyższych priorytetów.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Netadvisor.pl Mikołaj Kamieński
Dane kontaktowe do Netadvisor.pl: info@netadvisor.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@netadvisor.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach: obsługa organizacyjna, marketingowa Konkursu Flaga Rzeczypospolitej Polskiej w obiektywie oraz wydarzeń z tych związanych ( wystawy, pokazy, prezentacje itp. ).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub przez stronę trzecią), Organizator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: obsługa administracyjna, podatkowa.

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Organizator informuje Uczestnika, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Uczestnikowi oraz osobom upoważnionym przez Uczestnika; stronom trzecim – w przypadku zgody Uczestnika na przekazanie danych; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Organizator będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochroni  danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Organizator będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Uczestnikowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:
• w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby administracyjne i marketingowe Konkursu – od momentu rejestracji Uczestnika na stronie Konkursu – przez okres maksymalnie 10 lat.
• w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
• w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
• poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Uczestnika, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Organizator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Organizator informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem formalnym i jednocześnie warunkiem uczestnictwa w Konkursie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres korespondencyjny ( miejsce zamieszkania i adres dotyczą osób, którym została przyznana nagroda i konieczna jest realizacja dostawy oraz rozliczenia podatkowego ). Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jest brak możliwości udziału w Konkursie.

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Netadvisor.pl: iod@netadvisor.pl

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276