[X] Strona FlagaRP wykorzystuje pliki cookies!
Strona FlagaRP wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Loading...


1. Regulamin IV edycji Konkursu Fotograficznego "Flaga RP w obiektywie" organizowanego na stronie www.flagarp.pl.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. Regulamin określa zasady konkursu przeprowadzanego w serwisie internetowym www.flagarp.pl, jest dostępny pod adresem www.flagarp.pl/regulamin.

4. Organizatorem konkursu jest firma NetAdvisor.pl Mikołaj Kamieński, z siedzibą przy ul. Muchomorowej 29, 62-002 Złotniki, (dalej „NetAdvisor” albo „Organizator”).

5. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Sponsorem Generalnym jest firma Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. (dalej „Horyzont” albo „Sponsor Generalny”).

6. Terminy związane z konkursem:

a) 30 października 2015 – ogłoszenie konkursu
b) 30 listopada 2015 ( włącznie ) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
c) 14 grudnia 2015 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.flagarp.pl

7. Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący, który za pomocą formularza dostępnego na stronie www.flagarp.pl, zgłosił zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu, spełniające wymagania techniczne oraz zaakceptował zasady niniejszego regulaminu. Tematem konkursu jest Flaga RP oraz barwy narodowe, organizator pragnie zachęcić do przedstawiania flagi w aspekcie radości z Jej eksponowania, promocji wartości narodowych oraz dumy bycia Polakami. Hasłem przewodnim IV Edycji Konkursu jest: Kocham Polskę biało-czerwoną!

8. Uczestnikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy NetAdvisor.pl oraz Horyzont.

10. Konkurs jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dostępne są różnorodne formy obróbki zdjęcia, z zastrzeżeniem, iż każdy element finalnego zdjęcia musi być autorstwa zgłaszającego. Minimalne wymiary zdjęcia to 1000 pikseli na szerszym boku. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość zdjęć.

11. Zdjęcie musi nawiązywać w swojej treści do tematu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do braku akceptacji zdjęć, które nie są związane z tematem konkursu, naruszają regulamin konkursu lub naruszają obowiązujące prawo. Zdjęcia w galerii konkursowej na stronie www.flagarp.pl pojawiają się po akceptacji Organizatora.

12. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie były wcześniej nagradzane i wyróżniane w innych konkursach fotograficznych.

13. Spośród wszystkich nadesłanych i zaakceptowanych zdjęć Jury wybierze trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody, o których mowa w punkcie 16 niniejszego regulaminu. Organizator przewiduje także przyznanie honorowych wyróżnień.

14. Sponsor Generalny zastrzega prawo do bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć. Z chwilą wydania uczestnikom konkursu nagród i wyróżnień na Sponsora Generalnego przechodzą bezterminowe, bezpłatne i nieograniczone terytorialnie licencje do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć, w tym prawa zależne  na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem;

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w b) np. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do Internetu.

Prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć, o którym mowa powyżej następuje w zamian za wydanie nagród i wyróżnień.

15. Sponsor Generalny może w szczególności wykorzystywać nagrodzone i wyróżnione zdjęcia do promocji, reklamy konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych związanych z konkursem. Każdy Uczestnik wyraża zgodę aby zgłoszone zdjęcia były podpisane jego imieniem.

Prawo do wykorzystania zdjęć, w zakresach określonych powyżej, przysługuje również Organizatorowi.


16. Lista nagród w konkursie jest następująca:

- nagroda za I miejsce –  Apple iPad Air 32GB WiFi + Cellular

- nagroda za II miejsce – Apple iPad Air 16GB WiFi + Cellular
- nagroda za III miejsce – Apple iPad Air 16GB Wifi

Nagrodami za honorowe wyróżnienia są dyplomy.

17. Jury konkursu składa się z reprezentantów Organizatora oraz Sponsora Generalnego. Przewodniczącym Jury jest zawodowy fotograf Pan Paweł Młodkowski.

18. W przypadku nagród o wartości powyżej 760 pln zwycięzcy są zobowiązani odprowadzić stosowny podatek dochodowy o wartości 10% nagrody. Podatek musi zostać uiszczony przed przekazaniem nagrody.

19.  Jury konkursu, dokonując wyboru zwycięskich i wyróżnionych prac prześle na adres email podany podczas rejestracji powiadomienie o wygranej lub wyróżnieniu. Imię i nazwisko autora będzie opublikowane przy wybranym, zwycięskim zdjęciu na co Uczestnik wyraża zgodę.
 
20. W przypadku braku odpowiedzi przez Uczestnika i niemożności przekazania nagrody uznaje się, że nagroda ulega przepadkowi.

21. Nagrody w serwisie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

22. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z poźn. zm.).

23. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych do konkursu zdjęć, nie posiadają one jakichkolwiek wad prawnych oraz uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciach na wykorzystywanie ich wizerunku. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

24. Wszelkie reklamacje będą przyjmowane drogą poczty elektronicznej przesyłanej pod adres: konkurs@netadvisor.pl  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wiadomości.

25. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

26. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora zgodnie z obowiązującym prawem, wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu oraz informowania o kolejnych edycjach Konkursu. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

27. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada i zobowiązuje się do dostarczenia na prośbę Organizatora, zdjęć w rozmiarze umożliwiającym przygotowanie wydruków  A4.

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie www.flagarp.pl